Uthyrningsvillkor

  • Minsta hyresbelopp är 1000kr

    Vi hyr inte ut enstaka produkter till en dygnshyra under 1000kr eftersom vi inte har en bemannad butik.

  • Support ingår ej

    Vi hjälper gärna till med transport och installation men om du hyr direkt från lagerhyllan så förutsätter vi att du vet hur utrustningen skall användas. Tejprester på kablar debitieras alltid till fullvärde.

  • Upphämtning och återlämning sker på Vagnmakaregatan 7

    All upphämtning och retur sker i lagret på Vagnmakaregatan 7 om inte annat överenskommits.


Fullständiga villkor

§1 Tillämplighet

Dessa villkor gäller vid uthyrning av Festkungens produkter och tjänster mellan Festkungen och ansvarig hyrestagare, nedan kallad Hyrestagaren.

§2 Allmänt

Hyrestagaren måste vid hyresperiodens början vara 18 år fyllda och är ansvarig för att utrustningen vårdas på bästa sätt samt att han innehar rätt kompetens för att hantera utrustningen på ett korrekt sätt.

§3 Ägarförhållande och användarrätt

Utrustningen hämtas av Hyrestagaren vid avtalad tidpunkt på vid Festkungens lager, Vagnmakaregatan 7, om inte annat överenskommits, såsom att
Festkungen ombesörjer transport och installation. Detta skall i så fall framgå detta hyreskontrakt.

§4 Priser och betalningsvillkor

Varje vara anges med pris inklusive moms om inte annat anges. Festkungen levererar endast inom Sverige och alltid med svensk moms. Betalning skall ske vid hyresperiodens början om inget annat avtalats. Vid hyra till kreditvärdiga juridiska personer kan betalning ske mot faktura 30 dagar netto. Vid utebliven betalning efter påminnelse, samt utebliven påminnelse‐ och/eller förseningsavgift överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten.

Dagar Faktor Dagar Faktor
1 1,0 16 3,7
2 1,5 17 3,8
3 1,8 18 3,9
4 2,0 19 4,0
5 2,2 20 4,1
6 2,4 21 4,2
7 2,6 22 4,3
8 2,8 23 4,4
9 3,0 24 4,5
10 3,1 25 4,6
11 3,2 26 4,7
12 3,3 27 4,8
13 3,4 28 4,9
14 3,5 29 5,0
15 3,6 30 5,1

Exempel: Vid hyra av utrustning som kostar 1000kr per dygn i 5 dygn blir kostnaden för hela hyresperioden 1000x2,2 = 2200kr.

§5 Hämtning av utrustning

Utrustningen hämtas av Hyrestagaren vid avtalad tidpunkt på vid Festkungens lager, Vagnmakaregatan 7, om inte annat överenskommits, såsom att
Festkungen ombesörjer transport och installation. Detta skall i så fall framgå detta hyreskontrakt.

§6 Återlämning av utrustning

Utrustningen återlämnas vid avtalad tidpunkt på återlämningsdagen vid Festkungens lager, Vagnmakaregatan 7, om inte annat överenskommits och tydligt framgår av detta avtal. All utrustning inklusive kablar skall återlämnas samma skick som vid leverans. Om så inte sker debiteras hyrestagaren för arbetstid och andra kostnader i samband med att återställa utrustningen till ursprungsskicket. Kablar med tejprester eller klister från tejp debiteras alltid sitt fulla värde. Festkungen har 5 arbetsdagar på sig att funktionstesta utrustningen och rapportera ev. defekter till Hyrestagaren.

§7 Modifiering av utrustning

Hyresman får inte förändra eller bygga om Festkungens utrustning utan skriftligt godkännande av Festkungen. Eventuella återställningskostnader debiteras Hyrestagaren.

§8 Utomhusarrangemang

Vid alla utomhus arrangemang skall utrustningen placeras väl skyddad under tak med gott säkerhetsavstånd så att regn och annat nedfall inte når utrustningen. Hyresman ansvarar för att scenkonstruktion är tillräckligt dimensionerad. Hyrd utrustning får inte ställas direkt på mark, med undantag av utrustning på stativ. Hyresman ansvarar för skador på utrustningen som uppkommer på grund av bristfällig scenbyggnation eller regnskydd.

§9 Rök‐ och effektmaskiner

Rökmaskiner, Bubbelmaskiner, Hazers, Skummaskiner och andra typer av effektmaskiner kan orsaka skador på ömtåliga lokaler och kringutrustning samt utlösa brandlarm. Det åligger Hyrestagaren att säkerställa att sådan utrustning kan användas i lokalen samt täcka eventuella följdkostnader som uppstår vid användandet.

§10 Laser

Vid hyra av laser ansvarar Hyrestagaren för nödvändiga tillstånd.

§11 Strömförsörjning

Hyrestagaren är skyldig att ha nödvändig utrustning för inkoppling av utrustning till elnätet samt ansvarar för att utrustning inte skadas på grund av felaktig inkoppling på elnätet eller hopkoppling med annan utrustning. Hyrestagaren ansvarar för att tillräcklig el finns samt att alla eluttag är riktigt kopplade av fackman. Vid hyra av elverk förbinder sig Hyrestagaren att under hela hyresperioden ta på sig det fullständiga el‐ansvaret inklusive eventuellt elproducentansvar, samt svarar för att en säker elmiljö. Kostnader för skador uppkomna av felaktig spänning och liknande men även fel på elnätet/uttag/befintligt kablage, debiteras Hyrestagaren.

§12 Garanti och service

Hyrestagaren är personlig ansvarig för eventuella skador, skadegörelse, fel som orsakats av felaktigt användande av såväl Hyrestagaren som tredje man, transportskador, brand, stöld och förlust av utrustningen tills dess att den återlämnats till Festkungen. Hyrestagaren skall själv tillse att utrustningen är försäkrad till sitt fulla värde under hela uthyrningsperioden.
Saknad utrustning debiteras med nypris oavsett eventuellt försäkringsbolags nedskrivning och skall ersättas utan dröjsmål. Försenad återlämning debiteras med dygnshyreskostnaden per dag fram till återlämnandet.

§13 Skador

Avbokning är möjlig utan kostnad fram till 30 dagar före utsatt hyrdatum. Avbokning femton till trettio (15‐30) kalenderdagar innan hyresperiodens början debiteras med halva hyreskostnaden och avbokning kortare än femton (15) kalenderdagar innan hyresperiodens början debiteras fullt.

§14 Avbokning

Festkungens utrustning genomgår löpande service och underhåll för att vara i gott skick vid varje uthyrningstillfälle. Dock kan Festkungen ej hållas ansvarig för driftstörning, följdfel eller förlorade intäkter som en följd av hyrd utrustning som inte fungerar. Festkungen har rätt att byta ut utrustning till likvärdig utrustning i de fall där den bokade utrustningen inte klarar funktionstest. Då fel uppkommer på utrustningen skall detta omgående meddelas Festkungens jour på telefon 0705‐218 218.

§15 Personuppgifter

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig i enlighet med vår integritetspolicy som finns tillgänglig på vår hemsida, festkungen.se

§16 Ersättning till tredje man

Festkungen ansvarar inte för skada som på grund av hyresförhållandet kan komma att skada tredje man.

§17 Hävning av detta avtal

Om Hyresman är föremål för betalningsanmärkningar, är försatt i konkurs, avlider, inställt betalningar, är sådant obestånd att hyreskostnaderna eller skadestånd inte rätteligen kan betalas eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt detta avtal äger Festkungen rätt att omedelbart häva hyreskontraktet och återta utrustningen. Hyrestagaren skall betala hyra samt eventuellt skadestånd fram till det datum då utrustningen är återlämnad på Festkungens lager. Vid misskötsel eller utebliven betalning äger Festkungen rätt att återta utrustningen innan hyresperiodens slut samt har rätt till skadestånd.

§18 Rättstvist

Tvist gällande hyresvillkor skall avgöras först och främst i Göteborgs Tingsrätt. Om någon punkt i detta avtal åsidosätts av lag, förordning, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut skall övriga punkter gälla utan inskränkning på det sätt att skadan för Festkungen minimeras.