Integritetspolicy


Ansvarig

Festkungen AB, organisationsnummer 559226-0730, med postadress Brunnehagen 134, 417 42 Göteborg och telefonnummer 0705-218 218 är personuppgiftsansvarig för hantering av dina uppgifter i enlighet med denna policy.

Ändamål

All insamling och behandling av personuppgifter sker endast i syfte att administrera, hantera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

För att vi skall kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:
Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter, information om de produkter eller tjänster du köpt/hyrt/lånat eller önskat upplysning om samt betalningsinformation (t.ex. kortnummer eller faktureringsadress) i syfte att administrera vårt kundförhållande, inklusive din betalning. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information om de produkter och tjänster som du har begärt från oss. Om du har ett konto på vår hemsida så behandlar vi även information om din köphistorik och information om din användarprofil. Vi behandlar uppgifter om ditt namn, ditt köp och dina kontaktuppgifter, uppgifter om genomförda transaktioner, ordernummer och eventuella detaljer i förfrågningar för att kunna hantera dina eventuella anspråk på ångerrätt, garanti, reklamation eller krav.

För kreditkunder behandlar vi uppgifter om ditt namn, personnummer och dina körkortsuppgifter samt uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna fastställa din identitet när vi ingår avtal med dig, för att göra kreditprövningar. Behandlingen av ditt personnummer är motiverad med hänsyn till vikten av säker identifiering i samband med ingåendet av våra avtal.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning: Vi behandlar uppgifter om dina köp, information om genomföra evenemang och dina kontaktuppgifter i syfte att utveckla vår affärsverksamhet och vårt kunderbjudanden, utföra kundanalys, support, tester samt för statistiska ändamål. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att förbättra våra erbjudanden, säkerställa kundnöjdhet och att våra system håller hög kvalité och säkerhetsnivå.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund eller potentiell kund genom att skicka direktmarknadsföring, nyhetsbrev och fakturor samt kundundersökningar via post, e-mail, sms eller andra digitala kanaler, förutsatt att du inte invänt mot behandlingen. Vårt berättigade av att behandla dina personuppgifter är att vi vill kommunicera med dig som kund eller representant för ett företag för marknadsföringssyfte.

Vi kan komma att behandla rörligt material från övervakningskameror från vårt lager på Vagnmakaregatan 7, 417 07 Göteborg som innehåller personuppgifter om dig när du besöker oss, i brottsförebyggande syfte.

För följande ändamål behandlar vi följande personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:
Om du har registrerat ett konto hos oss har du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss samt information om köphistorik i syfte att administrera ditt konto samt utforma personlig kommunikation till dig.
Om du har samtyckt till att få direktmarknadsföring, t.ex. nyhetsbrev, sms-påminnelser eller utskick från oss behandlar vi dina kontaktuppgifter för detta ändamål under en längre period.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser:
Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som åvilar oss. Till exempel sparar vi uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag. Dina personuppgifter behandlas i olika system som samkörs.

Skydd av uppgifter

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla information i enlighet med gällande lagar, regler och policies. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler.

Arkiveringstid

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar Festkungen dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter.

När du har köpt våra produkter eller tjänster sparar vi som utgångspunkt dina uppgifter så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal. I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. Festkungen kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis. Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring, nyhetsbrev och påminnelser kommer vi att spara dessa personuppgifter tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig. För dig som registrerat ett användarkonto hos oss behandlar vi samtliga dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss. I de fall uppgifterna samlats in från tredjeman för att användas för direktmarknadsföring så sparas uppgifterna inte längre än Festkungen har rätt till det och där klara regler eller riktlinjer saknas raderas uppgifterna inom ett kalenderkvartal. För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i tio år.
Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Påverka vår behandling av personuppgifter

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. Du är aldrig tvingad att lämna dina personuppgifter till Festkungen men för det fall du inte gör det kan vi oftast inte ingå eller fullgöra avtal med dig.

Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Festkungen på adressen "Festkungen, Att: Personuppgiftsansvarig, Brunnehagen 134, 417 42 Göteborg" eller skicka e-mail till info@festkungen.se. Personuppgiftsansvarig hos Festkungen är Pehr Larsson.